روزی که باد می آید...

زن ها،
         مردها،
                  درختها...

 من به شعر آلمانی تو از شیراز می آیم
سوم ژوئن  2012