مطلقا دست نمی زنیم


کلمه ها فشار می آوردند مغزم رفته استراحت مطلق…


29 دسامبر 2011