رجاله ها. لکاته ها.

و همچنان هستیم.

  14 فوریه 2011